divendres, 25 de maig de 2012

MANIFEST ETSAB!NOSALTRES, les persones que conjuntament formem la Comunitat de l’ETSAB, defensem una universitat pública en la qual l’accés sigui lliure i no depengui de la capacitat econòmica de la família on es neix. A la universitat que desitgem només regeixen la voluntat de conèixer, la capacitat de raonament i crítica i l’esforç de les persones. Rebutjem, per tant, la interferència interessada dels mercats financers i, per tal de garantir la independència front les seves pressions, demanem un finançament exclusivament públic. L’única rendibilitat que reconeixem a la universitat es mesura en la seva contribució a l’emancipació individual, el progrés intel·lectual i l’interès general de la societat. 

 
És per tot això que entenem com un atemptat contra la universitat pública les mesures preses en els últims temps pels governs, les més recents de les quals es contenen en el Reial Decret-Llei 14/2012, norma de la qual exigim la derogació pels següents motius: 


 • Perquè el fort increment de les taxes de matriculació dificulta enormement l’accés dels estudiants a la universitat, afavorint l’exclusió social i condemnant a les persones amb menys recursos econòmics a abandonar els estudis superiors, donat que, a més, la mesura no s’acompanya d’una sòlida política de beques. • Perquè carrega la feina dels professors, ataca els seus drets i debilita encara més l’estructura docent de les universitats públiques, precisament necessitades d’importants mesures de suport.

   
 • Perquè a curt termini, però per molt de temps, asfixia la renovació de les plantilles de professors i investigadors i anul·la radicalment la possibilitat d’una carrera acadèmica, alhora que desaprofita la formació del personal propi i posa en perill la continuïtat de les escoles i facultats. 

   
 • Perquè concep la universitat com una empresa més i sotmet els criteris docents a les mesures pressupostaries, en comptes de les mesures pressupostaries als criteris docents. • Perquè tracta els diversos estudis homogèniament i no té en compte les especificitats dels diferents centres, així com les diverses necessitats socials i territorials.

   
 • Perquè ataca la qualitat de l’ensenyament universitari, ja que afavoreix ratios elevades i impossibilita formes pedagògiques com seminaris o tallers. El rebuig unànime d’aquest decret és solament un primer pas en la mobilització continuada en la que ens declarem, i en la qual estem i estarem plenament compromesos. 
 
Finalment nosaltres, estudiants, professors, treballadors d’administració i serveis, que conjuntament formem la Comunitat de l’ETSAB, mostrem la nostra ferma voluntat d’aprofitar l’alt grau de consens aconseguit per treballar cap a l’establiment de les bases d’una escola renovada sobre els principis enunciats.


Barcelona, 25 de maig de 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOSOTROS, las personas que conjuntamente formamos la Comunidad de la ETSAB, defendemos una universidad pública en la cual el acceso sea libre y no dependa de la capacidad económica de la familia en que se nazca. En la universidad que deseamos solo rige la voluntad de saber, la capacidad de razonamiento y crítica y el esfuerzo de las personas. Rechazamos, por tanto, la interferencia interesada de los mercados financieros y, para garantizar la independencia frente a sus presiones, pedimos una financiación exclusivamente pública. La única rentabilidad que a la universidad le reconocemos se mide en su contribución a la emancipación individual, al progreso intelectual y al interés general de la sociedad. 
Por todo ello tomamos como un atentado contra la universidad pública las medidas adoptadas en los últimos tiempos por los diversos gobiernos, las más recientes de las cuales se contienen en el Real Decreto Ley 14/2012, cuya derogación exigimos por los siguientes motivos:
 
 • Porque el fuerte incremento de las tasas de matriculación dificulta enormemente el acceso de los estudiantes a la universidad, favoreciendo la exclusión social y condenando a las personas con menos recursos económicos a abandonar los estudios superiores dado que, además, la medida no se acompaña de una sólida política de becas. 

 • Porque sobrecarga de trabajo a los profesores, ataca sus derechos y debilita todavía más la estructura docente de las universidades públicas que, precisamente, están necesitadas de importantes medidas de apoyo. 

 • Porque a corto plazo, pero por mucho tiempo, asfixia la renovación de las plantillas de profesores e investigadores y anula radicalmente la posibilidad de una carrera académica a la vez que desaprovecha la formación del personal propio y pone en peligro la continuidad de las escuelas y facultades. 

 • Porque concibe la universidad como una empresa más y somete los criterios docentes a las medidas presupuestarias en lugar de hacer derivar las medidas presupuestarias de los criterios docentes.

 •  Porque trata homogéneamente a los diversos estudios y no tiene en cuenta las especificidades de los diferentes centros, así como las diversas necesidades sociales y territoriales. 

 • Porque ataca la calidad de la educación universitaria, ya que favorece ratios elevadas e imposibilita formas pedagógicas como seminarios y talleres. 


El rechazo unánime de este Decreto-Ley es solo un primer paso en la movilización continuada en la que nos declaramos, y en la que estamos y estaremos plenamente comprometidos. 

Finalmente, nosotros, estudiantes, profesores, trabajadores de administración y servicios, que conjuntamente formamos la Comunidad de la ETSAB, mostramos nuestra firme voluntad de aprovechar el alto grado de consenso conseguido para trabajar hacia el establecimiento de las bases de una escuela renovada sobre los principios enunciados.Barcelona, 25 de mayo de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada